VOG aanvraag Engelse taal

Verklaring omtrent gedrag Engels?

Het is erg verschillend wanneer u een Engelstalige VOG nodig heeft of niet. Het is erg belangrijk om dit na te vragen bij de partij waarvoor u een VOG-aanvraag indient. Wanneer zij aangeven dat het niet nodig is om de VOG te vertalen dan kunt u de VOG-verklaring gewoon in het Nederlands indienen. Wanneer zij aangeven dat dat VOG-verklaring in het Engels moet, dan kunt u het best de VOG middels de reguliere manier aanvragen en deze verklaring vervolgens naar een gecertificeerd vertaalbureau sturen om de VOG te laten vertalen. Let er wel goed op dat de VOG wordt voorzien van een ambtstempel en een handtekening van de beëdigde vertaler.

Certificate of conduct

In het Engels wordt een VOG-verklaring ook wel een certificate of cunduct genoemd. Er zit geen verschil tussen een certificate of conduct en een VOG-verklaring. Mocht u nog vragen hebben betreft het VOG-document of over de vertaling van het document. Bekijk dan onze veel gestelde vragen of neem vrijblijvend contact met ons op via de mail.


English behavior statement?

It is very different if you need an English language VOG or not. It is very important to answer questions to the party for which you are submitting a VOG application. If they indicate that it is not necessary to translate the VOG, you can simply submit the VOG statement in Dutch. When they indicate that the VOG statement must be in English, it is best to use the VOG because of the regular way in which requests for this statement are then sent to a certified translation agency to have the VOG translated. Please make sure that the VOG is provided with an official stamp and a signature of the sworn translator.

Certificate of conduct

In English, a VOG statement is also called a cunduct. There is no difference between a certificate of conduct and a VOG statement. If you have no questions about the VOG document or the translation of the document. Then view our frequently asked questions by contacting us without any obligation by email.

Request your Certificate of Conduct

'Wij willen het online verwerken van VOG's makkelijker maken.' Meer informatie
VOG-Loket